عضویت در کانال تاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

جهت عضویت در کانال ابتدا وارد بخش ویترین (Discovery) شده سپس بر روی قسمت کانال های رسمی کلیک کرده (شکل شماره ۱) تا وارد صفحه کانال های رسمی کشاورزی گردیده و در همین صفحه کانال رسمی مراکز پژوهشی و آموزشی (شکل شماره ۲) را انتخاب و در صفحه باز شده استان گلستان را انتخاب نمایید (شکل شماره ۳) و عضو کانال تاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان شوید (شکل شماره ۴). با تشکر