بازدید رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع پژوهشی و روند توسعه ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به همراه دکتر حسن مختارپور، دکتر محمد تقی فیض بخش و دکتر فاطمه شیخ از مزارع تحقیقاتی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به این مرکز بازدید به عمل آورند.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان در این خصوص گفت: در این برنامه ایشان پس از دیدار و خدا قوت به همکاران، از پروژه ­های خشکه کاری برنج و طرح های مربوط به عارضه عدم غلاف بندی سویا بازدید به­ عمل آورده و از نزدیک در جریان وضعیت مزارع، مراحل رشدی و اقدامات انجام شده روی این محصولات قرارگرفتند و سپس در رابطه با مسائل و مشکلات ایستگاه با محققان و همکاران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پاسخ دهید