اجرای پروژه بررسی وضعیت صنوبرکاری های استان توسط محقق بخش تحقیقات جنگل ها مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان پروژه بررسی وضعیت صنوبرکاری های استان به اجرا درآمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید علی حسینی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: یکی از راهکارهای اصلی برای تامین چوب مورد نیاز برای آینده، تولید چوب در عرصه های غیر جنگلی یا توسعه زراعت چوب با گونه های سریع الرشد مانند صنوبر، بید، اکالیپتوس و غیره است. زراعت چوب با گونه های سریع الرشد به عنوان منابع مهم در تولید چوب بشمار می رود که نقش مهمی در حمایت از معیشت مردم روستایی و اشتغال، کمک به توسعه پایدار و تامین مواد خام برای صنایع چوب و کاغذ و ارائه خدمات زیست محیطی دارد. صنوبر دارای ۳۰گونه و تعدادی زیر گونه می باشد و به دلیل سهولت دورگ گیری بین گونه های این جنس تعداد زیادی از کلن های مختلف تولید گردیده و مورد استفاده صنوبر کاران قرار گرفته است.
پروژه بررسی وضعیت صنوبرکاری های استان گلستان توسط مهندس غلامرضا شاهینی عضو هیات علمی این بخش در حال پیگری و اجرا می باشد. در این پروژه با استفاده از منابع و اطلاعات محلی و نیز عملیات میدانی مناطق زیر کشت زراعت چوب صنوبر مشخص می شود و با تعیین نوع کشت (بصورت گروهی یا خطی در حاشیه مزارع) شناسایی و موقعیت جغرافیایی این مناطق با دستگاه موقعیت یاب (GPS) بر روی نقشه استان صورت می پذیرد. در این مناطق با تعیین نوع گونه کشت شده و شرایط رویشگاهی آن در قالب یک روش آماری مناسب، از کمیت و کیف صنوبرکاری های استان جهت برنامه ریزی های آینده استفاده خواهیم کرد. بررسیهای اولیه نشان داد در منطقه بندرگز عمدتا صنوبر کاری ها بیشتر در حاشیه مزارع انجام شده است و بصورت کاشت خطی است و کاشت گروهی خیلی کم مشاهده می گردد.

پاسخ دهید