اجرای کلاس های آموزشی و نشست محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با کارشناسان پهنه شهرستان گرگان

این نشست در راستای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و حضور محققان در عرصه و مراکز جهاد کشاورزی به منظور ارتباط بین کارشناسان پهنه و محققان در جهت انتقال یافته های تحقیقاتی با حضور دکتر شهریار کیا و کارشناسان و مروجان مرکز جهاد کشاورزی نوده ملک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان در تاریخ ۷مهر ماه ۱۳۹۷ در مرکز جهاد کشاورزی نوده ملک برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست ابتدا محققان معین در خصوص مسائل فنی و مزایا و معایب مربوط به کشت نشایی کلزا در منطقه و بررسی سموم علف کش پیش رویشی کلزا، مطالب خود را ارائه داد و پس از بحث و گفتگو، پاسخ نکات فنی مورد سوال توسط محقق معین ارائه شد.

پاسخ دهید