گزارش اهم برنامه ها و اقدامات واحد ثبت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در حوزه نهال

برنامه ها و اقدامات واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حوزه نهال در فصل جاری اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص فعالیت های حوزه نهال و بازدیدها و برنامه های بعمل آمده را به شرح زیر اعلام کرد:
· بازدید از زمین و امکانات متقاضیان درخواست مجوز تولید نهال
· بررسی پرونده های متقاضیان درخواست مجوز تولید نهال و ارائه راهنمایی های لازم به آنان جهت تکمیل آن
· بازدید از نهالستان های دارای مجوز جهت انجام بازرسی ها و ارائه راهنمایی های لازم به تولید کننده
· ارسال مدارک صدور شناسه نهال تولید کنندگان نهال به موسسه

پاسخ دهید