دوره آموزشی راهبردی مدیران جهاد کشاورزی

۱- معاونت زراعت   

۲- حفظ نباتات (کرم برگخوار پائیزه)  

۳- حفظ نباتات 

۴- حفظ نباتات (راهبردی) 

۵- آب و خاک 

۶- اقتصاد 

۷- برنامه ریزی استراتژیک 

۸- دانه های روغنی 

۹- شیلات 

۱۰- هم اندیشی معاونت باغبانی با سازمانها 

۱۱- اموردام