بازدید معاون برنامه ریزی وپشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر علیرضا قدس ولی معاون برنامه ریزی وپشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از امکانات و بخش های مختلف ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه پس از بازدید از عملیات عمرانی و بهسازی فضای اداری ایستگاه گرگان تصمیماتی در خصوص روند اجرای این برنامه ها اتخاذ گردید. همچنین در این بازدید از پروژه ملی کشت نشایی کلزا بازدید بعمل آوردند و دکتر مختاپور توضیحاتی از روند اجرای این پروژه ارایه نمود.

پاسخ دهید