برگزاری دوره آموزشی استراتژی و مدیریت تغذیه مرغ گوشتی بر اساس نیاز غذایی و یا پاسخ پرنده در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی دوره استراتژی و مدیریت تغذیه مرغ گوشتی بر اساس نیاز غذایی و یا پاسخ پرنده ویژه کارشناسان این مرکز در سالن جلسات ساختمان شهید حاجی کریمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۳۰/۱۱/۹۷ لغایت ۳۰/۱۱/۹۷۹۷ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۲۵ نفر از کارشناسان این مرکز می باشد.

مدرس این برنامه مهندس افشین رحیمی النگی کارشناس ارشد علوم دامی این مرکز در قالب ۸ ساعت آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.
میزان تبدیل خوراک مصرفی مرغ به گوشت عامل اصلی سودمندی پرورش طیور گوشتی است. ضریب تبدیل غذایی مقدار غذای موردنیاز برای اضافه شدن یک واحد وزن، شاخص متداولی است که در صنعت طیور جهت ارزیابی کارآیی نسبی خوراک مورد استفاده پرورش دهندگان قرار می گیرد. عوامل فیزیولوژیک، عوامل مدیریتی، موارد مربوط به تغذیه و خوراک طیور، تأثیر افزودنی های خوراک، نیز کنترل بیماری ها و تلفات در مرغ داری ها از عوامل اصلی مؤثر در این زمینه است.

پاسخ دهید