قرار گرفتن مقاله سرپرست بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان در لیست پر استناد مقالات مجله معتبر Geoderma

مقاله دکتر محمدرضا پهلوان راد عضو هیات علمی و سرپرست بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و همکاران ایشان با ۵۶استناد، در لیست مقالات پراستناد مجله معتبر Geoderma قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مقاله دکتر محمدرضا پهلوان راد سرپرست بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز و همکاران ایشان: دکتر نورایر تومانیان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، دکتر فرهاد خرمالی و دکتر بایرام کمکی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر کولبای برونگارد از دانشگاه نیومکزیکو و دکتر باتریک بوگارت از دانشگاه لووین بلژیک با عنوان
“Updating soil survey maps using random forest and conditioned Latin hypercube sampling in the loess derived soils of northern Iran”
با ۵۶ استناد، در لیست مقالات پراستناد مجله معتبر Geoderma قرار گرفت. در این لیست، ۲۵ مقاله که از سال ۲۰۱۴ تاکنون دارای بیشترین استناد هستند براساس سامانه Scopus رتبه بندی می شوند. مجله Geoderma از مجلات معتبر تخصصی علوم خاک در سطح جهانی و با ضریب تاثیر ۲/۳ بوده که توسط انتشاراتی Elsevier منتشر می شود.

پاسخ دهید