تقدیر از تلاش های مهندس فریدونی محقق باغبانی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون کشور در نامه ای از تلاش های مهندس فریدونی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای پیشبرد اهداف و برنام های سال جاری دفتر طرح زیتون قدردانی نموده است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سید رحمت اله پریچهر با ارسال لوح تقدیر به مرکز گلستان از خدمات نامبرده قدردانی نموده است.

پاسخ دهید