بازدید محقق به نژادی حبوبات مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های استان سیستان و بلوچستان

دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر به نژادی حبوبات بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از برنامه ها و پروژه های به نژادی باقلا در استان سبستان و بلوچستان تجلیل کرد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر فاطمه شیخ در این خصوص گفت: در این استان با توجه به کوتاه بودن فصل رشد و تنش گرمای آخر فصل، معرفی ارقام متحمل نسبت به تنش خشکی از الویت های اصلی برنامه های به نژادی می باشد.
پژوهشگر به نژادی حبوبات اضافه کرد: با توجه به قیمت خوب محصول در ابتدای فصل، تولید باقلا اول فصل کمک شایانی به اقتصاد کشاورزان منطقه خواهد کرد.
شایان ذکر است ارقام کشت شده باقلا در استان سیستان و بلوچستان حاصل پروژه های به نژادی باقلا مرکز تحقیقات و آموزش گلستان می باشند.

پاسخ دهید