بازدید کمیته فنی بخش زراعی و باغی از طرح ها و برنامه های تولید بذر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی از طرح ها و برنامه های تولید بذر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: در این بازدید از طرح های کلزا، گندم و باقلا بازدید شد و محققین مربوطه توضیحات کاملی ارایه نمودند. همچنین در این بازدید اثرات بارندگی های اخیر بر روی ارقام و لاین های محصولات زراعی(گندم،باقلا و کلزا) مورد بررسی قرار گرفت

پاسخ دهید