بررسی کارآیی پهباد در سمپاشی گیاهان زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

به منظور بررسی کارآیی استفاده از پهباد (پرنده) در سمپاشی گیاهان زراعی، این پرنده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان مورد ارزیابی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: در این برنامه به منظور بررسی کارآیی استفاده از پهباد (پرنده) در سمپاشی گیاهان زراعی و کنترل آفات، بیماریها و علف های هرز از شرکت سیرنگ (نمایندگی پهبادهای کشاورزی) دعوت بعمل آمد. این پرنده توانایی انجام سمپاشی در مزارع کشاورزی را داشته و داری قابلیت های فراوانی از جمله امکان اتصال به ماهواره های مربوطه را داشته و اتوماتیک است. حجم مخزن این بهپاد پانزده لیتر میباشد و این مقدار برای سمپاشی یک هکتار کافی است. عرض کار این پرنده چهار متر است و روزانه قادر به سمپاشی پنجاه هکتار می باشد. این پرنده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) جهت استفاده از قارچکش رکس دو (برعلیه فوزاریوم خوشه گندم) مورد ارزیابی قرار گرفت. مشاهدات مزرعه ای نشان دهنده کارآیی بالای این پرنده در توزیع یکنواخت و پاشش مناسب قارچکش بود.

پاسخ دهید