بازدید معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از مزارع پرورشی تولید بذر گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

مهندس عباسی معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و هیات همراه از مزارع پرورشی تولید بذر گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: در این برنامه که مهندس مهقانی مدیر زراعت سازمان، مهندس ناظری معاون مدیریت زراعت، مهندس کریمی کارشناس مسول دفتر گندم و جمعی از کارشناسان سازمان حضور داشتند توضیحات کاملی از روند تولید بذر در ایستگاه توسط رییس ایستگاه و دیگر پژوهشگران حاضر ارایه شد و سپس از مزارع پرورش یک و دو گندم بازدید بعمل آمد.

پاسخ دهید