بازدید مسول طرح بیماری سپتوریوز گندم کشور از طرح های مشترک در استان گلستان

در تاریخ ۱۸-۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۸ دکتر روح پرور مسئول طرح های بیماری سپتوریوز گندم کشور از طرح های مشترک با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر روح پرور در این بازدید یادآور شدند که ۴ پروژه تحقیقاتی مشترک بین موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با مجری طرح در استان، دکتر محمدعلی دهقان برای سال زراعی ۹۸-۱۳۹۷ در دست اجرا دارند و با بازدیدی که از طرح ها و خزانه های مذکور در ایستگاه تحقیقاتی گرگان بعمل آمده، این طرح ها به بهترین شکل ممکن و با بهترین نتایج اجرا شده اند.

پاسخ دهید