دریافت امتیاز و تقدیر دکتر دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور

دکتر محمدعلی دهقان عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از سوی دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر دهقان پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید گندم آبی به نام تیرگان، همراه با دریافت ۵/۲ امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.
رقم جدید گندم آبی به نام تیرگان با ویژگی مطلوب از جمله پر پتانسیل، دارای عملکرد بالا، پایداری عملکرد خوب، دارای کیفیت نانوائی مطلوب، مقاوم به بیماریهای مهم و رایج منطقه از جمله بیماری زنگ زرد، زنگ قهوه ای، زنگ سیاه، سفیدک پودریریال سپتوریوز و بیماری فوزاریوم سنبله می باشد. این رقم به گرمای آخر فصل و خشکی هم مقاومت خوبی دارد.
روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.