بازدید معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از طرح ها، مزارع و برنامه های تولید بذر و آزمایشات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و محققان حاضر انجام شد از طرح های خشکه کاری برنج، مزارع تولید بذر گندم سطوح پرورشی ۱ و ۲ ،مزارع تولید بذر باقلا ارقام شادان، فیض، مهتا و آزمایشات کنجد ناشکوفا در ایستگاه بازدید کردند و هماهنگی های لازم برای برداشت محصولات فوق بعمل آمد و توصیه ها و نقطه نظرات لازم در راستای سیاست ها و برنامه های مرکز ارایه شد.