برداشت کلزای مزارع تولیدی آموزشی واحد شهید روحانی فرد کردکوی

همزمان با برداشت کلزا در استان گلستان، عملیات برداشت کلزا از مزارع آموزشی و تولیدی واحد آموزشی شهید روحانی فرد شهرستان کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حجت الله ربانی نسب رییس واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی در این خصوص گفت: در سال زراعی جاری ۲۰ هکتار از مزارع این واحد آموزشی به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص پیدا نمود و در حال حاضر با هماهنگی به عمل آمده تعداد ۲ دستگاه کمباین نسبت به برداشت کلزای فوق اقدام نمودند.
دکتر ربانی افزود: رقم کلزای کشت شده “دلگان” بوده که برای تکثیر بذرو مورد نیاز کشاورزان برای سال آینده کشت شده بود.