آرشیو روزانه: ۱۷ مهر ۱۳۹۷

جمع آوری یک گونه انحصاری ایران و استان گلستان برای اولین بار در ایران توسط پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان موفق به ...

ادامه مطلب »