انجام عملیات طرح تحقیقاتی کنترل علف های هرز کلزا در بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

عملیات نمونه گیری و بررسی در راستای اجرای طرح تحقیقاتی کنترل علف های هرز کلزا به همت پژوهشگران و کارشناسان بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال انجام می باشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: افزایش جمعیت کشور در دهه های اخیر، همراه با افزایش مصرف سرانه روغن های گیاهی و در نتیجه وابستگی شدید کشور به واردات دانه های روغنی شده و یا مهم سبب دقت بیشتر وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه و اجرای برنامه افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی شده است.
کلزا پس از سویا و نخل روغنی مقاوم سوم را در تامین روغن نباتی جهان دارد و در ایران بیشترین سطح زیر کشت را بین سایر دانه های روغنی به خود اختصاص داده است.
آفات، عوامل بیماریزا و علف های هرز از عوامل مهم کاهش عملکرد کلزا می باشند. آشنایی کافی با این عوامل و نحوه مدیریت آن ها برای موفقیت در تولید و افزایش عملکرد کلزا الزامی است.
از آنجا که کشت کلزا در استان گلستان از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا در این راستا طرح کنترل علف های هرز کلزا در این بخش با مجری گری دکتر معصومه یونس آبادی عضو هیات علمی و دیگر همکاران در حال اجراست و تاثیر آن برعملکرد اجزای مختلف کلزا در حال اندازه گیری می باشد.