کشت ذرت در سال چهارم سامانه بسترهای بلند دایم با هدایت محقق برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مزرعه آقای حسینعلی کشیری کشاورز پیشرو شهرستان کردکوی که با هدایت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سامانه ریز بد را آغاز کرد برای سال چهارم، در تاریخ سه شنبه ٢١ خرداد ٩٨به زیر کشت ذرت رفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این چهارمین گیاه زراعی بعد از گندم و سویا و کلزا می باشد که وارد تناوب این سامانه گردیده است.
ذرت علوفه ای با کارنده ریز بد تولید داخل و بدون برهم زدن بستر روی بقایای کلزا که دوازده روز پیش برداشت گردید کشت شد. (Raised bed system ) امسال با توجه به افزایش میزان و شدت بارندگی ها این سامانه ها به نحو احسنت نقش خود را در کاهش اثرات مخرب آب ماندگی و غرقاب شدن اراضی نشان داده اند.
آقای دکتر اسدی برخی مزایای کشت روی بسترهای بلند را به شرح ذیل نام بردند:
فواید کشت نباتات روی بسترهای بلند یا Raised bed system
١- مدیریت مصرف آب زیرا آب به صورت غرقاب روی سطح خاک نیست و فقط در بین جوی ها یا فاروها در جریان است در نتیجه در مقایسه با سامانه غرقابی و کرتی کاهش مصرف آب داریم
٢- تهویه و هوادهی مناسب بین بسترها و در نتیجه بین ردیفهای نبات جریان هوا به خوبی صورت می گیرد که موجب کاهش بیماریها و همچنین آفات می گردد.
٣- امکان مبارزه مکانیکی با علفهای هرز در بین ردیف ها
۴- کاهش خسارت ورس یا خوابیدگی بوته ها به دو دلیل: اولا بدلیل جریان آزادانه باد از میان بوته ها، و عدم وجود مقاومتی در برابر آن، ثانیا بدلیل وجود فضای بیشتر میان ریشه های گیاهان و امکان توسعه بیشتر صفحه رشد ریشه، لذا مقاومت گیاهان در برابر باد، بسیار بیشتر میشود.
۵-افزایش مواد آلی خاک بدلیل دایمی بودن پشته ها و عدم نیاز به تهیه زمین.
۶- امکان تعریف و تعیین محل ورود و خروج ماشین های کشاورزی در مزرعه و تخصیص مسیر دایمی برای عبور و مرور آنها(کنترل ترافیک زراعی) و لذا جلوگیری از کوبیدگی تصادفی و تراکم مزرعه و در نتیجه نفوذ بهتر آب در خاک، افزایش ذخیره رطوبتی خاک، جلوگیری از رواناب و فرسایش خاک، توسعه بهتر ریشه ها و افزایش عمق خاک زراعی و افزایش استقامت گیاه به خوابیدگی
٧- افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش چشمگیر عملکرد محصول.