آرشیو روزانه: ۱۰ آبان ۱۴۰۰

سخنرانی دکتر محمد زاده پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در در رویداد ملی انتقال یافته های تحقیقاتی

ویژه برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی ملی با عنوان: ” فرایندهای پس از برداشت زیتون” با هماهنگی موسسه آموزش و ترویج سازمان تات ...

ادامه مطلب »