آرشیو روزانه: ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اجرای طرح سنجش ضایعات میوه های هسته دار و شناسایی نقاط بحرانی آن طی برداشت تا مصرف به همت محققان بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان گلستان

به همت پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، پروژه ...

ادامه مطلب »