برگزاری جلسه فنی و کارگاه آموزشی محققان معین به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسات فنی محققان معین بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در چند نوبت در هفته پایانی خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت:
با عنایت به برگزاری جلسات فنی محققان معین این مرکز که در هماهنگی با ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار می شود در طی هفته گذشته، محققان بخش تحقیقات گیاه پزشکی در دو بخش خدمات کشاورزی نوده ملک (با موضوعات: گل جالیز، بررسی معضلات گیاه پزشکی کشت چغندرقند در منطقه) و آزاد شهر و همچنین بخش خرمارود (با موضوعات مشکلات مرتبط با گل جالیز، خشکه کاری برنج، آفات باغ های هسته داران) این شهرستان انجام گرفت و در هر کدام از این مراکز مشکلات و نیازهای مربوط به بخش گیاه پزشکی توسط پژوهشگران حاضر پاسخ داده شد.