بازدید رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از روند کشت نشایی کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از برنامه کشت نشایی کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از محققان حاضر انجام شد به همراه توضیحات دکترمختارپور “پژوهشگر مروج ارشد” در “حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور معاون وزیر در امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، از روند اجرا و و مراحل رشد کنجد در سینی های نشا و روند اجرای این طرح در ایستگاه بازدید کردند.