حضور رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه کارگروه گل جالیز

دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در جلسه کارگروه گل جالیز در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸ حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی برگزار شد دکتر یونس آبادی به ارائه گزارش فنی در مورد طرح کنترل شیمیایی گل جالیز در پایلوت های کلزا در استان گلستان پرداخت و آخرین گزارش و دستاوردهای پژوهشگران این بخش را ارایه نمود