آغاز عملیات برداشت آزمایشات به نژادی چغندر قند پاییزه در استان گلستان

به منظور تولید و معرفی ارقام داخلی چغندر و قطع وابستگی به بذور خارجی سه طرح تحقیقاتی با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی اجرا گردید.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به همین منظور یک گروه کارشناسی به سرپرستی مهندس فتحی از بخش به زراعی موسسه چغندرقند به استان اعزام و عملیات برداشت انجام گرفت. این عملیات به منظور تعیین کیفیت (عیار سنجی) و کمیت (عملکرد) چغندرقند انجام گردید. آزمایشات در قالب سه طرح تحقیقاتی در واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در انتها تعداد ۲۸۸ نمونه چغندر قند گلستان برداشت و برای عیار سنجی و تعیین کیفیت به موسسه مذکور ارسال شد.
خاطر نشان می سازد مجری طرح های چغندر استان دکتر علیرضا صابری با همکاری مهندس قاسم خدری بوده که با مساعدت مستقیم رئیس و همکاران واحد آموزشی کردکوی و پیگیری های مسئولان مرکز و بخش ها طرح ها به نحو مطلوب اجرا شد.