شروع عملیات برداشت چغندرقند پاییزه استان گلستان از مزارع آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی

با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت کشت و صنعت جوین عملیات برداشت چغندرقند پاییزه استان گلستان مورخه اول تیر ماه ۹۸ از مزارع تولیدی آموزشی واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آغاز گردید.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، عملیات برداشت در سطح ۵/۴ هکتار که به صورت مکانیزه کار برداشت طی دو روز انجام شد و ریشه های چغندرقند با کامیون جهت استخراج قند به کارخانه قند جوین ارسال گردید.