اجرای طرح های پژوهشی به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

روند اجرای طرح های پژوهشی توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال انجام است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص اجرای طرح های تحقیقاتی این حوزه و بازدیدها و برنامه های بعمل آمده این چنین گفت:
بازدید و یادداشت برداری از طرح VCU کلزا در چندین نوبت در فروردین و اردیبهشت در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه ارتش انجام شد.
مراحل آزمایشگاهی طرح تحقیقاتی مقایسه فنی عملکرد، ضایعات تولید و انرژی مصرفی در سامانه های فرآوری داخلی و خارجی بذر گندم در فروردین و اردیبهشت ۹۸ انجام شد.