جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه زرین گل شهرستان علی آباد کتول

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات زرین گل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول باحضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد علی دهقان و دکتر پرستو پورغفور در روز ۴ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات زرین گل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.
دراین برنامه در خصوص مسائل مختلف فنی منطقه از جمله وضعیت علل کاهش عملکرد در کلزای منطقه، سطح زیر کشت شالی در این منطقه ، افزایش عملکرد گندم منطقه و مسائل و مشکلات دام و دامپزشکی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتهای برنامه پیشنهادات گروه به شرح زیر ارایه شد:
۱- بخش زیادی از کاهش عملکرد کلزا در این منطقه بخاطر بارندگی شدید و در پی آن ورس و خوابیدگی در مرحله پر شدن غلاف های کلزا در تاریخ کاشت های زود هنگام باعث شد تا بخش از ۴۰% لایه های زیری کاناپی گیاه در اثر ورس شدید پوسیده و از بین برود و یا عدم پر شدن کامل دانه ها و پوکی و سبکی دانه ها اتفاق بیفتد و لذا وزن هزار دانه در این مزارع بشدت کاهش یافته و لذا توصیه می شود از تاریخ کاشت خیلی زودهنگام پرهیز کنند – از ارقامی با ارتفاع متوسط با ساقه های قوی تر استفاده شود و تراکم بوته و میزان بذر را کم کنند.
۲- ۲- در مزارع دیر کاشت کلزا به دلیل عدم تلقیع و کاهش تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته باعث شد تا کاهش عملکرد در این مزارع داشته باشیم.
۳- در سالی زراعی ۹۸-۹۷ در اکثر مزارع گندم شاهد افزایش عملکرد محصول بودیم و شرایط نرمالی در این مزارع قابل مشاهده بود. همچنین کمترین خسارت از جانب بیماری های مهم در این منطقه مشاهده شد. در طرح های مقدماتی و مزرعه ای در زمین های زارعان هم تفاوت معنی داری بین قسمت های سمپاشی شده و شاهد در ارقام مقاوم جدید قابل مشاهد نبود. در بعضی از ارقام زنگ زرد مشاهده شد ولی خسارتی به تولید محصول وارد نکرد.
۴- با وجود پیش بینی بعضی از محققان بر اساس مدل پیش آگاهی اپیدمی فوزاریوم سنبله را خواهیم داشت، ولی هیچ اپیدمی از این بیماری در این منطقه مشاهده نشده بود و آن هم مقاومت نسبی ارقام مختلف گندم کشت شده در این منطقه بود.
در رابطه با امور دام هم مسائل زیادی در رابطه با واکسبناسیون مرغ های خانگی مطرح شد که پیشنهادات لازم توسط دکتر پورغفور داده شد.