بازدید و کنترل فرایند تولید بذر به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

بازدید و کنترل مزارع و دستگاه های بوجار، امکانات و انبارهای نگهداری بذر شرکت های تولید کننده بذر استان توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در فروردین و اریبهشت ۱۳۹۸ بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:
· دکتر صادقی عضو هیئت علمی موسسه درتاریخ ۲۵/۰۲/۹۷ از رقم جدید کلزا SUN47 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان و طرح VCU کلزا در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه ارتش بازدید به عمل آوردند.
· بازدید از مزارع بذری پرورش۲ ایستگاه(گنبد و گرگان) توسط مهندس یوسفی نماینده دفتر گندم وزارتخانه به همراه کارشناسان واحد ثبت در تاریخ ۲۵/۰۲/۹۸ انجام شد.
· بازرسی مزراع گندم و جو بذری در مرحله گلدهی در سطح ۱۳۲۴۹ هکتار از اراضی استان
· بازرسی مرحله نهایی مزارع تولید بذر باقلا
· بازرسی نهایی مزارع تولید بذر کلزا