عملیات کاشت تابستانه پلتفرم آموزشی تحقیقاتی پروژه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت)” با حضور محققان بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

عملیات کاشت تناوب‌های مختلف در مزرعه آقای اسکندریان،”پلتفرم آموزشی تحقیقاتی پروژه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت)” با حضور هماهنگ کننده استانی مهندس سبلان علیمحمدزاده، مجری دفتر گندم مهندس یحیی کریمی، مجری پلاتفرم مهندس ایرانی و محقق معین پروژه دکتر محمد حسین رزاقی، در روز دوشنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۸ انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان،در این برنامه همچنین معاونت بهبود تولیدات گیاهی و ریاست اداره فن آوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز با حضور در مزرعه از روند اجرای آن بازدید و نقطه نظرات خود را جهت بهبود روند اجرای پروژه بیان کردند.