بازدید و کنترل فرایند تولید بذر به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

بازدید و کنترل مزارع و دستگاه های بوجار، امکانات و انبارهای نگهداری بذر شرکت های تولید کننده بذر استان توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در خرداد ماه ۱۳۹۸ بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:
مهندس عسگری مسئول امور استان ها موسسه درتاریخ ۰۷/۰۳/۹۸ لغایت ۰۸/۰۳/۹۸ از واحد استانی گلستان بازدید به عمل آوردند. ایشان طی نشستی با رییس محترم مرکز آقای دکتر فرجی از نزدیک در جریان فعالیت های صورت گرفته در استان و مشکلات پیش رو قرار گرفتند.
کارشناسان واحد استانی گلستان در تاریخ ۲۰/۰۳/۹۸ از کرت های کنترلی غلات موسسه بازدید به عمل آوردند.
بازرسی مزراع گندم و جو بذری در مرحله نهایی در سطح ۳/۱۲۱۹۲ هکتار از اراضی استان به اتمام رسید.
فرآیند خرید بذر گندم و جو در سطح استان با حضور کارشناسان و ناظرین واحد ثبت در مراکز خرید بذر در حال انجام می باشد، میزان خرید تا تاریخ ۲۸/۰۳/۹۸ به میزان ۴/۳۱۰۴۵ تن (گندم: ۸/۲۸۴۸۲ تن و جو: ۶/۲۵۶۲ ) می باشد.
بازرسی مرحله نهایی مزارع تولید بذر باقلا در سطح ۱۲ هکتار انجام شد.
بازرسی نهایی مزارع تولید بذر کلزا در سطح ۱۰۴ هکتار انجام شد.