برگزاری جلسه مشترک معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مدیران جهادکشاورزی کلاله و مسئول کاردانش آموزش و پرورش

جلسه ای با حضور مدیر و معاون جهادکشاورزی کلاله و مسئول فنی حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش و رئیس اداره آموزش های رسمی و مهندس اسکندرلی کارشناس مسئول کاردانش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و تعدادی از مدیران هنرستان های شهرستان کلاله به منظور بررسی راهکارهای توسعه آموزش های مهارتی کاردانش زمینه کشاورزی در مقطع متوسطه شهرستان کلاله در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کلاله در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۹۸ تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در حال حاضر تعداد ۶۰ دانش آموز در رشته های مهارتی تعمیر موتور تراکتور و پرورش گیاهان آپارتمانی مشغول به تحصیل هستند و مقرر شد در سال تحصیلی آینده در رشته های پرورش ماهیان گرم آبی و گیاهان دارویی و کشت گلخانه ای گیاهان جالیزی دانش آموز جذب شود.
در پایان جلسه از محل تحصیل دانش آموزان در هنرستان شهید مطهری کلاله به اتفاق حاضران در جلسه بازدید به عمل آمد.