برگزاری نشست رسانه ای دستاوردها و پروژه های تحقیقاتی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشست رسانه ای برنامه ها، دستاوردها و پروژه های پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در محل دفتر خبرگزاری ایسنا با هماهنگی روابط عمومی مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه رسانه ای که با حضور دکتر جلال محمدزاده رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی و مهندس محمد حسن پناه مسئول روابط عمومی مرکز و خبرنگاران این خبرگزاری برگزار شد اصحاب رسانه حاضر با توضیح دستاوردهای ارزشمند پژوهشی در این حوزه در جریان روند انجام این مهم قرار گرفتند و با توضیحات دکتر محمدزاده با فعالیت های و آخرین دستاوردهای این حوزه بویژه در موضوع سورگوم شیرین آشنا شدند.