سخنرانی علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در سمینار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر محمدعلی آقاجانی معاون آموزشی و عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سخنرانی علمی خود را در سالن سگال موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور درتاریخ۱۸/۴/۱۳۹۸ ارایه کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به دستاوردهای نوین پژوهشی دکتر محمدعلی آقاجانی و به دعوت ریاست موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ایشان سخنرانی خود را تحت عنوان: توسعه واعتبارسنجی مدل پیش آگاهی بیماری بادزدکی سیب زمینی درمنطقه گرگان، برای پژوهشگران، متخصصان و علاقمندان این حوزه در سمینار علمی موسسه ارایه کرد و در ادامه در گفتگویی دوسویه، مطالب فوق مورد نقد و بررسی قرار گرفت.