فرآیند نمونه برداری و عملیات آزمایشگاهی به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی از پارت های بذری شده توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در خرداد ماه ۱۳۹۸ بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:
فرآیند نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی از پارت های بذری سویا شرکت های تولید بذر سویا استان به اتمام رسید و برچسب شناسه بر روی ۱۲۲ پارت تأییدی به میزان ۱۴۱۶/۳۹۰ تن با حضور کارشناسان واحد استانی نصب گردید.
آنالیز آزمایشگاهی نمونه های شخصی کنجد، سویا انجام شد.