اجرای طرح های پژوهشی به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

روند اجرای طرح های پژوهشی توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال انجام است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص اجرای طرح های تحقیقاتی این حوزه و بازدیدها و برنامه های بعمل آمده این چنین گفت:
برداشت طرح VCU کلزا در خرداد ماه ۹۸ در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه ارتش انجام شد.
مراحل آزمایشگاهی طرح تحقیقاتی مقایسه فنی عملکرد، ضایعات تولید و انرژی مصرفی در سامانه های فرآوری داخلی و خارجی بذر گندم در خرداد ۹۸ انجام شد.
مراحل اولیه طرح تحقیقاتی بررسی کیفیت بذر ارقام گندم در طبقات مختلف بذری به منظور تعیین مناطق مناسب تولید بذر بر اساس عوامل زراعی تأثیر گذار بر کیفیت بذر در استان های شمال و شمال شرق کشور انجام شد.