برگزاری دومین نشست رسانه ای سال ۹۸ دستاوردها و پروژه های پژوهشی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دومین نشست رسانه ای سال ۹۸ برنامه ها، دستاوردها و پروژه های پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در محل دفتر خبرگزاری ایسنا با هماهنگی روابط عمومی مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه رسانه ای که با حضور دکتر جلال محمدزاده رئیس و ارایه دکتر محمد حسین رزاقی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی و مهندس محمد حسن پناه مسئول روابط عمومی مرکز و خبرنگاران این خبرگزاری برگزار شد اصحاب رسانه حاضر با توضیح دستاوردهای ارزشمند پژوهشی از سوی دکتر رزاقی در این حوزه در جریان روند انجام این مهم قرار گرفتند و با توضیحات ایشان با فعالیت های و آخرین دستاوردهای این حوزه بویژه در موضوع ماشین های کشاورزی و دستاوردهای برنامه های مشترک با سازمان جهادکشاورزی استان و دیگر بخش های اجرایی و ارزیابی های که از ماشین های برداشت کشاورزی بدست آمده است آشنا شدند.