دریافت امتیاز و تقدیر دکتر دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور

دکتر محمدعلی دهقان عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از سوی دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در تیر ماه ۱۳۹۸ مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر دهقان پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید جو آبی به نام گلشن، همراه با دریافت ۷/۰ امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.
رقم جدید جو آبی به نام گلشن با ویژگی مناسب برای کاشت در سرزمین ها معتدل تا معتدل گرم می باشد.
روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.