برگزاری جلسه پیگیری مسائل طغیان آفات تابستان در استان گلستان و تدوین طرح دانش فنی تولید محصول سالم در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه پیگیری مسائل طغیان آفات تابستان در استان گلستان و تدوین طرح دانش فنی تولید محصول سالم با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز، دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز، دکتر حق­نمامدیر حفظ نباتات، مهندس کاظمی کارشناس حفظ نباتات، دکتر آب­روان کارشناسان حفط نباتات، دکتر جوکار عضوهیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، دکترمعصومه یونس آبادی، رئیس، دکتر ثمانه ملک شاهکویی، دکترمحبوبه شریفی و مهندس محمدتقی مبشری همکاران بخش گیاه پزشکی، مهندس عطیه کیانی کارشناس مدیریت حفظ نباتات، مهندس اسماعیل پور کارشناس مسئول حفظ نباتات، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸ در در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه در مورد طغیان آفات مهم پنبه بحث های فراوانی صورت گرفت بخصوص در مورد طغیانی شدن جمعیت کرم قوزه در استان نقشه های طغیانی ارائه گردید و راهکارهای کنترل این آفات را نیز ارائه شد با تاکید بر استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک و سموم ایمن و در پایان نیز مهندس مبشری در مورد طرح جامع کنترل آفات مهم پنبه، شالی و گوجه فرنگی نیز مطالبی را ارائه داد و افراد ذی صلاح جلسه این طرح را مورد تایید و پگیری دانستند.