برگزاری جلسه بررسی و پیگیری طرح تدوین دانش فنی استفاده از ابرازهای مهم تلفیقی جهت کنترل آفات مهم گوجه، پنبه و شالی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه بررسی و پیگیری طرح تدوین دانش فنی استفاده از ابرازهای مهم تلفیقی جهت کنترل آفات مهم گوجه، پنبه و شالی با حضور مهندس مبشری، مهندس قادری، دکتر شریفی، دکتر ملک شاهکویی از مرکز تحقیقات، مهندس اسماعیل پورو دکتر آب روان از بخش حفظ نباتات و مهندس سوخته سرایی و مهندس رمضان پوربخش خصوص-کلینکی های گیاهپزشکی در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸ در بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه ابتدا در مورد اهمیت و طغیان آفات مهم این سه محصول اقتصادی بحث و تبادل نظر شد و در ادامه مهندس رمضانپور و مهندس سوخته سرایی در مورد مزارعی صحبت کردند که با کمک راهکارهای مدیریت تلفیق میزان حضور آفت در آنها به شدت کاهش پیدا کرده و زیر سطح زیر اقتصادی قرار گرفته است.
مهندس مبشری نیز به بیان موارد مختلف طرح پرداخته و در مورد شرایط اجرای آن در دو پایلوت جداگانه در منطقه شرق و غرب استان مطالبی را ارائه فرمودند و کنترل آفات مهم شالی (کرم ساقه خوار برنج) و پنبه (کرم قوزه پنبه) در دو مرزعه یکی با مدیریت مرسوم که بیشتر استفاده از سموم شیمیایی است و دیگر با استفاده از روش های مدیریت تلفیقی است، در دو ناحیه مختلف استان مورد پایش همکاران در سال جاری قرار خواهد گرفت تا نتایج بتواند به هرچه بهتر انجام شدن طرح در سال آینده کمک کند.