عملیات اتیکت گذاری باغ بوتانیک مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان عملیات اتیکت گذاری باغ بوتانیک به اجرا درآمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در راستای ساماندهی باغ بوتانیک این مرکز و شناسایی گونه های موجود در این باغ، ابتدا نوع و تعداد هر گونه گیاهی اعم از درختی و درختچه ای، بومی و غیربومی توسط همکاران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مهندس اسدا… کریمی دوست و مهندس کریم مقصودلو، شناسایی و با همکاری مهندس زوار و گروه کارآموز، عملیات اتیکت گذاری انجام شد.
لازم به ذکر است در حال حاضر از مجموع ۶۵ گونه گیاهی که در این باغ کشت شده بود ۳۴ گونه آن شناسایی شده اند و به یاری خدا در سال جاری کار انتقال و کشت نهال گونه های جدید نیز انجام خواهد شد.