برگزاری دوره آموزشی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در علوم دامی درمرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در علوم دامی با حضور همکاران مرکز و معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به مدت دو روز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۱۳ نفر از کارشناسان مجموعه مرکز و سازمان می باشد و مدرس این دوره دکتر کریم نوبری پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز، در قالب۱۶ساعت ( دو روز) آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.