برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با آفات مهم کلزا به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش، کلاس آموزشی آشنایی با آفات مهم کلزا و مدیریت آن را به اجرا در آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این دوره که پژوهشگران ومحققان مختلف از بخش ها و مراکز خدمات استان حضور داشتند، دکتر محبوبه شریفی به بیان آفات مهم کلزا در استان پرداخته و راهکارهای مدیریتی آنان را ذکر کرد و در پایان نیز در گفتگویی دوسویه پاسخ گوی پرسش های شرکت کنندگان در دوره بودند.