ارزیابی قارچ کش های جدید در استان به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش، انواع مختلفی از قارچ کش های جدید در باغات هسته داران استان مورد ارزیابی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: با توجه به اینکه طی سال های اخیر تعدد باغ های مختلف در استان افزایش پیدا کرده و از طرفی استان ما از نظر رشد بیمارهای قارچی بسیار مساعد است بطور مثال بیماری قارچی اسکب که امسال خسارت زیادی را به باغات استان وارد کرد، بنابراین در طرح تحقیقاتی که پژوهشگر این بخش دکتر ربانی نسب مجری آن هستند انواع مختلفی از قارچ کش های جدید در باغات هسته داران استان مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور اجرای این پروژه در آبان ماه سال جاری اولین نوبت سم پاشی باغ هسته داران انتخاب شده که در سال گذشته آلودگی های قارچی شدیدی از آن گزارش شده است، با قارچ کش های مد نظر سم پاشی شدند.