حضور معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز و رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در نشست کمیته اجرایی کنفرانس ملی زهکشی

دکتر قدس ولی معاون برنامه ریزی و دکتر محمدزاده رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به اتفاق دکتر نادر عباسی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در نشست کمیته اجرای نخستین کنفرانس ملی زهکشی در مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸حضور یافتند.
در این نشست در ارتباط با موضوعات اجرایی همایش از قبیل سالن همایش، نحوه همکاری شرکت های خصوصی در برگزاری همایش، مدعوین، ارسال مقالات و .. بحث و گفتگو شد.
لازم به ذکر است نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ در شهر گرگان برگزار خواهد شد.