برداشت آزمایشات سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

برداشت آزمایشات و مزارع تولید بذر سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان پایان یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: با توجه به فرا رسیدن مرحله برداشت مزارع سویا، ۴۰ ژنوتیپ موجود در مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام، آزمایشات نسل های در حال تفکیک، مقایسه مقدماتی ارقام زودرس و دیررس و نیز ارقام تجاری تکثیری سویا (سوپر الیت) شامل سحر، سامان، کتول و امیر پس از انجام مخلوط کشی در دهه سوم آبان ماه ۱۳۹۸ به صورت کاملا مکانیزه برداشت شد.