بازدید رئیس مرکز از مزرعه محصول سالم در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

با حضور دکتر فرجی رئیس مرکز، معاونان ایشان و همکاران بخش تحقیقات گیاهپزشکی از مزرعه محصول سالم توت فرنگی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: امنیت غذایی و تهیه محصول سالم یکی از اولویت های اساسی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور می باشد. بدین منظور در نخستین گام مزرعه توت فرنگی در این مرکز احداث شد و به همت محققان بخش های بویژه مهندس مبشری پژوهشگر این بخش، نیازهای این محصول به روش صحیح تامین گردیده تا در صورت امکان از سموم و آلاینده های شیمیایی در این مزرعه استفاده نشود و در نهایت محصولی سالم تولید شود. و در ادامه این روند علاوه بر توت فرنگی، باقلا و نخود فرنگی نیز کشت شده است و قرار است که مراحل مختلف رشدی این محصولات تحت نظارت محققین بخش های مختلف مرکز تحت شرایطی پرورش داده شود که تمام معیارهای محصول سالم را داشته باشد.
شایان ذکر است در این پروژه در کنار طرح های مختلف از پژوهشگران بخش ها مرکز، بخش خصوصی نیز حضور داشته تا محصولات آن ها نیز توسط محققین بررسی شده و میزان کارایی آنان تعیین گردد.