بازدید دانش آموزان دبستان نیایش از مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

یک گروه از دانش آموزان دبستان غیر انتفاعی نیایش گرگان از برنامه های پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان یکشنبه ۲۲ دی ۹۸ بازدید بعمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به منظور آشنایی دانش آموزان با فعالیت های این مرکز و معرفی بیشتر مشاغل بخش کشاورزی، تعداد۶۴نفرازدانش آموزان پایه ششم دبستان غیر انتفاعی نیایش گرگان با حضور در بخش تحقیقات گیاهپزشکی از روند طرح ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی و آموزشی بازدید نمودند و توضیحات لازم در خصوص غعالیت ها و دستاوردها مرکز توسط پژوهشگران بخش و مسولان ذیربط ارایه گردید.